රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවාවන් නව්‍යකරණය කිරීමේ වැඩ පිළිවෙල යටතේ පැවැත්වෙන ජාතික මහෝත්සයවය  2019.03.16  වන දින පෙ.ව.9.30ට බත්තරමුල්ල රෙජ්ස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ දී ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.

 Land Reg Slide0002new

News & Events

08
Sep2018

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවාවන් නව්‍යකරණය කිරීම

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවාවන් නව්‍යකරණය කිරීමේ වැඩ...

28
Aug2017

This web page is under construction - 2

This web page is under contruction

Scroll To Top