රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවාවන් නව්‍යකරණය කිරීමේ වැඩ පිළිවෙල යටතේ පැවැත්වෙන ජාතික මහෝත්සයවය  2019.03.16  වන දින පෙ.ව.9.30ට බත්තරමුල්ල රෙජ්ස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ දී ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.

News & Events

08
Sep2018

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවාවන් නව්‍යකරණය කිරීම

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවාවන් නව්‍යකරණය කිරීමේ වැඩ...

28
Aug2017

This web page is under construction - 2

This web page is under contruction

Scroll To Top