ආයතන අංශය

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

08
Sep2018

**

28
Aug2017

Divisional Spots Meet -2019.03.30

Divisional Sports Meet was held on 2019.03.30...

Scroll To Top